تنظیمات دامنه شما به درستی انجام شده است
اکنون وارد پنل کاربری خود شوید و این آدرس را در فیلد موردنظر (وب اپلیکیشن و یا صفحه ورود نمایندگی) قرار دهید
برای اطلاعات بیشتر آموزش تنظیم دامنه را مطالعه کنید